چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
وسپه
1,347
%2
شاراك
4,794
%1
ملت
1,212
%1
تاپيكو
2,262
%-3
پارسان
2,663
%-3
وغدير
2,036
%-2
خبهمن
1,720
%0
وبصادر
853
%-1
فخوز
2,750
%-5
شبندر
3,559
%1
فملي
1,293
%-1
وصندوق
2,778
%-4
فولاد
1,123
%1
وبانك
3,640
%-1
واميد
1,861
%0
ومعادن
1,048
%-2
وتجارت
868
%-1
وتوس
2,264
%-5
وسپه
1,347
%2
شاراك
4,794
%1
ملت
1,212
%1
تاپيكو
2,262
%-3
پارسان
2,663
%-3
وغدير
2,036
%-2
خبهمن
1,720
%0
وبصادر
853
%-1
فخوز
2,750
%-5
شبندر
3,559
%1
فملي
1,293
%-1
وصندوق
2,778
%-4
فولاد
1,123
%1
وبانك
3,640
%-1
واميد
1,861
%0
ومعادن
1,048
%-2
وتجارت
868
%-1
وتوس
2,264
%-5
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 2,711,943 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا