دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
بستن

پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,656,148 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا