دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
وسپه
2,200
%0
شاراك
5,347
%-4
ملت
2,003
%0
تاپيكو
2,078
%1
پارسان
2,798
%-4
وغدير
2,957
%1
خبهمن
1,933
%-1
وبصادر
756
%4
فملي
1,727
%-2
وصندوق
2,350
%2
فولاد
1,868
%3
وبانك
4,513
%4
واميد
2,343
%-3
وتجارت
832
%1
خودرو
2,620
%0
وسپه
2,200
%0
شاراك
5,347
%-4
ملت
2,003
%0
تاپيكو
2,078
%1
پارسان
2,798
%-4
وغدير
2,957
%1
خبهمن
1,933
%-1
وبصادر
756
%4
فملي
1,727
%-2
وصندوق
2,350
%2
فولاد
1,868
%3
وبانك
4,513
%4
واميد
2,343
%-3
وتجارت
832
%1
خودرو
2,620
%0
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص كل
  • بازار اول
  • بازار دوم
  • سايــــر
  • شاخص منتخب
  • وضــعیت بازار
  • تاثیر نمادها در شاخص
  • آخرین ارزش بـــازار
آخرین ارزش بازار: 2,864,001 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا