جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴
وسپه
1,454
%0
شاراك
5,025
%1
ملت
1,420
%2
تاپيكو
2,533
%1
پارسان
3,097
%2
وغدير
2,417
%-1
خبهمن
2,267
%2
وبصادر
915
%5
فملي
1,706
%-8
وصندوق
2,821
%1
وبانك
4,324
%0
واميد
1,865
%-1
وتجارت
993
%5
خودرو
2,821
%5
وتوس
2,420
%-5
وسپه
1,454
%0
شاراك
5,025
%1
ملت
1,420
%2
تاپيكو
2,533
%1
پارسان
3,097
%2
وغدير
2,417
%-1
خبهمن
2,267
%2
وبصادر
915
%5
فملي
1,706
%-8
وصندوق
2,821
%1
وبانك
4,324
%0
واميد
1,865
%-1
وتجارت
993
%5
خودرو
2,821
%5
وتوس
2,420
%-5
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص كل
  • بازار اول
  • بازار دوم
  • سايــــر
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 2,811,585 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا