شنبه ۳ تير ۱۳۹۶
بستن

وسپه
1,214
%0
شاراك
2,053
%1
ملت
1,846
%2
تاپيكو
1,862
%-1
پارسان
1,721
%0
وغدير
1,089
%-2
خبهمن
2,122
%-1
فخوز
3,134
%-4
شبندر
4,970
%-4
وصندوق
1,480
%-3
وبانك
2,194
%0
واميد
1,726
%0
ومعادن
1,212
%-3
وتجارت
597
%-2
خودرو
2,650
%1
وسپه
1,214
%0
شاراك
2,053
%1
ملت
1,846
%2
تاپيكو
1,862
%-1
پارسان
1,721
%0
وغدير
1,089
%-2
خبهمن
2,122
%-1
فخوز
3,134
%-4
شبندر
4,970
%-4
وصندوق
1,480
%-3
وبانك
2,194
%0
واميد
1,726
%0
ومعادن
1,212
%-3
وتجارت
597
%-2
خودرو
2,650
%1
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,192,216 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا