شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴
وسپه
1,475
%1
شاراك
5,952
%-1
ملت
1,573
%-1
تاپيكو
2,414
%-2
پارسان
3,144
%1
وغدير
2,469
%4
خبهمن
2,101
%-3
وبصادر
835
%-3
فخوز
4,513
%-1
شبندر
4,726
%-2
فملي
1,898
%-3
وصندوق
2,469
%-3
فولاد
1,981
%0
وبانك
5,462
%-3
ومعادن
1,490
%-1
وتجارت
905
%-3
خودرو
2,587
%1
وتوس
2,855
%-5
وسپه
1,475
%1
شاراك
5,952
%-1
ملت
1,573
%-1
تاپيكو
2,414
%-2
پارسان
3,144
%1
وغدير
2,469
%4
خبهمن
2,101
%-3
وبصادر
835
%-3
فخوز
4,513
%-1
شبندر
4,726
%-2
فملي
1,898
%-3
وصندوق
2,469
%-3
فولاد
1,981
%0
وبانك
5,462
%-3
ومعادن
1,490
%-1
وتجارت
905
%-3
خودرو
2,587
%1
وتوس
2,855
%-5
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص كل
  • بازار اول
  • بازار دوم
  • سايــــر
  • شاخص منتخب
  • وضــعیت بازار
  • تاثیر نمادها در شاخص
  • آخرین ارزش بـــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 2,831,340 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا