سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵
بستن

وسپه
1,257
%0
ملت
1,356
%0
پارسان
2,339
%0
وغدير
1,992
%0
خبهمن
2,788
%0
وبصادر
1,001
%0
فخوز
2,638
%0
شبندر
4,950
%0
فملي
1,656
%0
وصندوق
1,732
%0
فولاد
1,280
%0
وبانك
2,454
%0
ومعادن
1,259
%0
وتجارت
1,084
%0
خودرو
3,651
%0
وتوس
1,775
%0
وسپه
1,257
%0
ملت
1,356
%0
پارسان
2,339
%0
وغدير
1,992
%0
خبهمن
2,788
%0
وبصادر
1,001
%0
فخوز
2,638
%0
شبندر
4,950
%0
فملي
1,656
%0
وصندوق
1,732
%0
فولاد
1,280
%0
وبانك
2,454
%0
ومعادن
1,259
%0
وتجارت
1,084
%0
خودرو
3,651
%0
وتوس
1,775
%0
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,294,765 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا