سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

وسپه
1,258
%5
شاراك
2,173
%0
تاپيكو
1,727
%-1
وغدير
1,054
%-1
خبهمن
1,012
%-2
فخوز
3,991
%1
شبندر
4,742
%-1
فملي
2,009
%5
وصندوق
1,278
%0
فولاد
1,817
%3
وبانك
1,743
%0
واميد
1,845
%0
ومعادن
1,410
%5
خودرو
2,462
%-1
وتوس
2,458
%-5
وسپه
1,258
%5
شاراك
2,173
%0
تاپيكو
1,727
%-1
وغدير
1,054
%-1
خبهمن
1,012
%-2
فخوز
3,991
%1
شبندر
4,742
%-1
فملي
2,009
%5
وصندوق
1,278
%0
فولاد
1,817
%3
وبانك
1,743
%0
واميد
1,845
%0
ومعادن
1,410
%5
خودرو
2,462
%-1
وتوس
2,458
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,250,227 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا