جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴
بستن

وسپه
1,590
%-1
شاراك
5,289
%-2
تاپيكو
2,544
%-4
پارسان
2,762
%-2
وغدير
2,572
%-1
خبهمن
2,710
%1
وبصادر
1,099
%-4
فخوز
3,047
%-5
شبندر
4,324
%-3
فملي
1,591
%-4
وصندوق
3,050
%-3
فولاد
1,336
%-5
وبانك
2,648
%-4
واميد
1,919
%-3
ومعادن
1,318
%-4
وتجارت
1,239
%-5
خودرو
2,832
%5
وتوس
2,329
%-5
وسپه
1,590
%-1
شاراك
5,289
%-2
تاپيكو
2,544
%-4
پارسان
2,762
%-2
وغدير
2,572
%-1
خبهمن
2,710
%1
وبصادر
1,099
%-4
فخوز
3,047
%-5
شبندر
4,324
%-3
فملي
1,591
%-4
وصندوق
3,050
%-3
فولاد
1,336
%-5
وبانك
2,648
%-4
واميد
1,919
%-3
ومعادن
1,318
%-4
وتجارت
1,239
%-5
خودرو
2,832
%5
وتوس
2,329
%-5
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,320,861 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا