دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵
بستن

وسپه
1,486
%0
شاراك
2,557
%0
ملت
1,406
%0
پارسان
1,922
%0
وغدير
1,902
%0
خبهمن
2,497
%0
فخوز
2,587
%0
شبندر
4,865
%0
فملي
1,651
%0
وصندوق
1,728
%0
فولاد
1,191
%0
وبانك
1,933
%0
واميد
1,524
%0
ومعادن
1,279
%0
خودرو
3,123
%0
وتوس
1,797
%0
وسپه
1,486
%0
شاراك
2,557
%0
ملت
1,406
%0
پارسان
1,922
%0
وغدير
1,902
%0
خبهمن
2,497
%0
فخوز
2,587
%0
شبندر
4,865
%0
فملي
1,651
%0
وصندوق
1,728
%0
فولاد
1,191
%0
وبانك
1,933
%0
واميد
1,524
%0
ومعادن
1,279
%0
خودرو
3,123
%0
وتوس
1,797
%0
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,194,951 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا