جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
بستن

وسپه
1,381
%0
شاراك
3,010
%0
ملت
1,979
%0
تاپيكو
1,573
%2
پارسان
2,425
%-1
وغدير
1,364
%2
خبهمن
1,062
%0
فخوز
4,687
%0
شبندر
7,215
%-2
فملي
2,734
%-1
وصندوق
1,695
%-2
فولاد
2,867
%-1
وبانك
2,162
%-1
واميد
2,310
%-1
ومعادن
1,849
%1
خودرو
2,813
%2
وتوس
1,842
%-10
وسپه
1,381
%0
شاراك
3,010
%0
ملت
1,979
%0
تاپيكو
1,573
%2
پارسان
2,425
%-1
وغدير
1,364
%2
خبهمن
1,062
%0
فخوز
4,687
%0
شبندر
7,215
%-2
فملي
2,734
%-1
وصندوق
1,695
%-2
فولاد
2,867
%-1
وبانك
2,162
%-1
واميد
2,310
%-1
ومعادن
1,849
%1
خودرو
2,813
%2
وتوس
1,842
%-10
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,911,532 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن