دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
بستن

وسپه
2,190
%-1
شاراك
4,289
%-1
ملت
2,467
%-1
تاپيكو
2,045
%2
پارسان
4,315
%-2
وغدير
1,670
%0
خبهمن
1,089
%2
وبصادر
1,070
%-1
فخوز
8,921
%-5
شبندر
11,133
%-1
فملي
3,801
%-2
وصندوق
2,212
%-2
فولاد
4,868
%-2
وبانك
2,843
%-3
واميد
4,758
%-3
ومعادن
4,501
%0
وتجارت
1,289
%-1
خودرو
2,678
%4
وتوس
2,221
%-3
وسپه
2,190
%-1
شاراك
4,289
%-1
ملت
2,467
%-1
تاپيكو
2,045
%2
پارسان
4,315
%-2
وغدير
1,670
%0
خبهمن
1,089
%2
وبصادر
1,070
%-1
فخوز
8,921
%-5
شبندر
11,133
%-1
فملي
3,801
%-2
وصندوق
2,212
%-2
فولاد
4,868
%-2
وبانك
2,843
%-3
واميد
4,758
%-3
ومعادن
4,501
%0
وتجارت
1,289
%-1
خودرو
2,678
%4
وتوس
2,221
%-3
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 6,118,753 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن