سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴
وسپه
1,402
%5
شاراك
4,392
%0
ملت
1,194
%2
تاپيكو
2,097
%1
وغدير
2,184
%0
خبهمن
1,844
%4
وبصادر
876
%0
فخوز
2,488
%4
شبندر
3,515
%0
فملي
1,337
%1
وصندوق
2,826
%-1
وبانك
3,590
%1
واميد
1,744
%-3
ومعادن
1,046
%3
وتجارت
881
%0
خودرو
1,812
%5
وتوس
2,244
%5
وسپه
1,402
%5
شاراك
4,392
%0
ملت
1,194
%2
تاپيكو
2,097
%1
وغدير
2,184
%0
خبهمن
1,844
%4
وبصادر
876
%0
فخوز
2,488
%4
شبندر
3,515
%0
فملي
1,337
%1
وصندوق
2,826
%-1
وبانك
3,590
%1
واميد
1,744
%-3
ومعادن
1,046
%3
وتجارت
881
%0
خودرو
1,812
%5
وتوس
2,244
%5
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 2,638,706 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا