پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
بستن

وسپه
1,172
%1
شاراك
2,888
%-1
ملت
1,879
%0
تاپيكو
1,396
%-2
پارسان
2,158
%-2
وغدير
1,064
%0
خبهمن
909
%-1
وبصادر
622
%0
فخوز
5,586
%1
شبندر
8,060
%-2
فملي
2,505
%0
وصندوق
1,572
%-1
فولاد
2,948
%1
وبانك
2,123
%1
ومعادن
1,627
%0
وتجارت
635
%0
خودرو
2,399
%0
وتوس
1,489
%3
وسپه
1,172
%1
شاراك
2,888
%-1
ملت
1,879
%0
تاپيكو
1,396
%-2
پارسان
2,158
%-2
وغدير
1,064
%0
خبهمن
909
%-1
وبصادر
622
%0
فخوز
5,586
%1
شبندر
8,060
%-2
فملي
2,505
%0
وصندوق
1,572
%-1
فولاد
2,948
%1
وبانك
2,123
%1
ومعادن
1,627
%0
وتجارت
635
%0
خودرو
2,399
%0
وتوس
1,489
%3
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,726,748 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن