يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بستن

وسپه
2,070
%0
شاراك
4,844
%0
ملت
2,123
%-3
تاپيكو
1,887
%0
پارسان
3,373
%-2
وغدير
1,692
%0
خبهمن
1,043
%-3
وبصادر
1,124
%-2
فخوز
8,558
%-1
شبندر
10,894
%0
فملي
2,759
%-1
وصندوق
1,982
%0
وبانك
2,894
%0
واميد
4,114
%-3
ومعادن
4,110
%-5
وتجارت
1,582
%-1
خودرو
2,674
%-2
وتوس
1,986
%-2
وسپه
2,070
%0
شاراك
4,844
%0
ملت
2,123
%-3
تاپيكو
1,887
%0
پارسان
3,373
%-2
وغدير
1,692
%0
خبهمن
1,043
%-3
وبصادر
1,124
%-2
فخوز
8,558
%-1
شبندر
10,894
%0
فملي
2,759
%-1
وصندوق
1,982
%0
وبانك
2,894
%0
واميد
4,114
%-3
ومعادن
4,110
%-5
وتجارت
1,582
%-1
خودرو
2,674
%-2
وتوس
1,986
%-2
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 5,973,243 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن