دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
بستن

وسپه
2,187
%-2
شاراك
4,287
%-1
ملت
2,467
%-3
تاپيكو
2,044
%2
پارسان
4,308
%-3
وغدير
1,667
%-1
خبهمن
1,088
%2
وبصادر
1,068
%-1
فخوز
8,831
%-5
شبندر
11,133
%-1
فملي
3,796
%-2
وصندوق
2,212
%-2
فولاد
4,859
%-4
وبانك
2,842
%-3
واميد
4,756
%-4
ومعادن
4,500
%0
وتجارت
1,288
%-1
خودرو
2,678
%3
وتوس
2,220
%-3
وسپه
2,187
%-2
شاراك
4,287
%-1
ملت
2,467
%-3
تاپيكو
2,044
%2
پارسان
4,308
%-3
وغدير
1,667
%-1
خبهمن
1,088
%2
وبصادر
1,068
%-1
فخوز
8,831
%-5
شبندر
11,133
%-1
فملي
3,796
%-2
وصندوق
2,212
%-2
فولاد
4,859
%-4
وبانك
2,842
%-3
واميد
4,756
%-4
ومعادن
4,500
%0
وتجارت
1,288
%-1
خودرو
2,678
%3
وتوس
2,220
%-3
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 6,113,421 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن