سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
بستن

وسپه
2,251
%-3
شاراك
4,974
%0
ملت
2,626
%-2
تاپيكو
2,722
%-1
پارسان
5,236
%1
وغدير
2,225
%3
خبهمن
961
%-5
وبصادر
1,050
%-4
فخوز
10,584
%-4
شبندر
14,862
%-2
فملي
4,472
%-2
وصندوق
2,701
%-4
فولاد
6,082
%-2
وبانك
3,119
%2
واميد
4,921
%-3
ومعادن
5,244
%-1
وتجارت
1,078
%-5
خودرو
2,587
%-5
وتوس
2,950
%-5
وسپه
2,251
%-3
شاراك
4,974
%0
ملت
2,626
%-2
تاپيكو
2,722
%-1
پارسان
5,236
%1
وغدير
2,225
%3
خبهمن
961
%-5
وبصادر
1,050
%-4
فخوز
10,584
%-4
شبندر
14,862
%-2
فملي
4,472
%-2
وصندوق
2,701
%-4
فولاد
6,082
%-2
وبانك
3,119
%2
واميد
4,921
%-3
ومعادن
5,244
%-1
وتجارت
1,078
%-5
خودرو
2,587
%-5
وتوس
2,950
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 7,047,441 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن