جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
بستن

وسپه
2,485
%5
شاراك
7,051
%1
ملت
3,949
%5
تاپيكو
2,344
%0
پارسان
4,329
%0
وغدير
1,981
%0
خبهمن
1,617
%0
وبصادر
427
%-1
فخوز
9,234
%0
شبندر
14,940
%0
فملي
3,953
%1
وصندوق
2,629
%0
فولاد
4,273
%0
وبانك
3,707
%0
ومعادن
3,891
%-1
وتجارت
412
%0
خودرو
4,391
%1
وتوس
2,098
%-1
وسپه
2,485
%5
شاراك
7,051
%1
ملت
3,949
%5
تاپيكو
2,344
%0
پارسان
4,329
%0
وغدير
1,981
%0
خبهمن
1,617
%0
وبصادر
427
%-1
فخوز
9,234
%0
شبندر
14,940
%0
فملي
3,953
%1
وصندوق
2,629
%0
فولاد
4,273
%0
وبانك
3,707
%0
ومعادن
3,891
%-1
وتجارت
412
%0
خودرو
4,391
%1
وتوس
2,098
%-1
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 8,240,548 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن